Dag 45 - 7 juni UNESCO Parijs

Frankrijk, UNESCO Parijs

English and Français translation below (via Google)

Het slotakkoord bij UNESCO
We vertrokken deze dag vanaf de Notre Dame met zo'n 20 mensen. We stonden wederom met elkaar in een grote kring rondom de kruiwagen een minuut stil bij de Aarde. Mooi was het dat er op dat moment een duif in de cirkel landde. Bij vertrek kregen we spontaan applaus van een honderdtal omstanders.

We hadden verderop nog een stop bij een tuin waar we ook het bekende ritueel van het planten van een 100 euro biljet uitgevoerd hebben. Op het korte filmpje zie je het vlaggetje waar het briefje geplant is en je ziet ernaast de tuin van de premier Élisabeth Borne (een soort Downingstreet 10 in London) https://youtu.be/jsnaAKtZFTk

Daarna richting UNESCO. Spannend was het of we überhaupt naar binnen mochten. Carlien Schrijvershof van het Ministerie van Buitenlandse zaken stond ons op te wachten en hielp ons om te kijken of en hoe we naar binnen konden. Ook voor haar was het afwachten. Ik had het beeld voor me van hoe het ging bij de EU in Brussel. Ook hier zag ik beveiligers en toegangspoortjes. Het onverwachte gebeurde - ook tot verrassing van Carlien - alle poortjes gingen open. Geen controle van tassen, paspoorten en vooral ook niet van de kruiwagen.
"Pindat app uit" was het teken dat er weer een dag afgerond was. Dit keer de laatste, en hiermee is de rechte lijn volbracht.
Zie het filmpje van de aankomst. https://www.youtube.com/watch?v=-5eDPb_aXf4
Hilde Goris leidde het ritueel om het zand te mengen waarna we aarde in een fles aangeboden hebben aan de Directeur van de Werelderfgoedlijst Lazare Eloundou.
Hilde was er met haar eigen kruiwagen met materiaal voor haar ceremonie. Net zoals in Brussel bij de EU, waar kinderen bij het EU gebouw de aarde mengden, hielp nu Lazare Eloundou met het mengen van de aarde. Hilde, dank je wel.
We hebben hem ons Aarde Manifest overhandigd: https://wheelbarrow-walk.com/wp-content/uploads/Manifest-Paris-UNESCO_LR.pdf
En de ingestuurde wensen voor de Aarde van honderden mensen:
https://wheelbarrow-walk.com/wp-content/uploads/boekje-a4-UNESCO_LR.pdf

Na afloop, uiteraard samen met de twee kruiwagens, een biertje gedronken op een terras in Parijs.

ENGLISH
The final at UNESCO
We left this day from Notre Dame with about 20 people. We again stood together in a large circle around the wheelbarrow for a minute at the Earth. It was nice that at that moment a pigeon landed in the circle. When we left, we received spontaneous applause from a hundred bystanders.

Further on we had a stop at a garden where we also performed the well-known ritual of planting a 100 euro bill. In the short film you see the flag where the note was planted and next to it you see the garden of the Prime Minister Élisabeth Borne (a kind of 10 Downingstreet in London).

Then towards UNESCO. It was exciting if we were even allowed inside. Carlien Schrijvershof of the Ministry of Foreign Affairs was waiting for us and helped us to see if and how we could enter. She also had to wait and see. I had the picture in my mind of how things were going at the EU in Brussels. Here too I saw security guards and gates. The unexpected happened - also to Carlien's surprise - all the gates opened. No checking of bags, passports and especially not of the wheelbarrow.
"Pindat app out" was the sign that another day had come to an end. This time the last one, and this completes the straight line.
See the video of the arrival Hilde Goris led the ritual to mix the sand after which we presented soil in a bottle to the Director of the World Heritage List Lazare Eloundou.
Hilde was there with her own wheelbarrow with material for her ceremony. Just like in Brussels at the EU, where children mixed the earth at the EU building, now Lazare Eloundou helped mix the earth. Hilde, thank you.
We handed him our Earth Manifesto: https://wheelbarrow-walk.com/wp-content/uploads/Manifest-Paris-UNESCO_LR.pdf
and the sent wishes for the Earth from the hundreds of people: https://wheelbarrow-walk.com/wp-content/uploads/boekje-a4-UNESCO_LR.pdf

Afterwards, of course together with the two wheelbarrows, we drank a beer on a terrace in Paris.


FRANÇAIS
La finale à l'UNESCO
Nous sommes partis ce jour de Notre Dame avec une vingtaine de personnes. Nous nous sommes de nouveau tenus ensemble dans un grand cercle autour de la brouette pendant une minute à la Terre. C'était bien qu'à ce moment un pigeon se soit posé dans le cercle. Quand nous sommes partis, nous avons reçu des applaudissements spontanés d'une centaine de passants.

Plus loin, nous nous sommes arrêtés dans un jardin où nous avons également effectué le rituel bien connu de planter un billet de 100 euros. Dans le court métrage, vous voyez le drapeau où la note a été plantée et à côté vous voyez le jardin de la première ministre Élisabeth Borne (une sorte de 10 Downingstreet à Londres).

Puis vers l'UNESCO. C'était excitant si nous étions même autorisés à entrer. Carlien Schrijvershof du ministère des Affaires étrangères nous attendait et nous a aidés à voir si et comment nous pouvions entrer. Elle a également dû attendre et voir. J'avais l'image dans mon esprit de la façon dont les choses se passaient à l'UE à Bruxelles. Ici aussi, j'ai vu des gardes de sécurité et des portes. L'inattendu se produisit - également à la surprise de Carlien - toutes les portes s'ouvrirent. Pas de contrôle des sacs, des passeports et surtout pas de la brouette.
"Pindat app out" était le signe qu'un autre jour s'était terminé. Cette fois le dernier, et cela complète la ligne droite.
Voir la vidéo de l'arrivée Hilde Goris a dirigé le rituel pour mélanger le sable après quoi nous avons présenté de la terre dans une bouteille au Directeur de la Liste du patrimoine mondial Lazare Eloundou.
Hilde était là avec sa propre brouette avec du matériel pour sa cérémonie. Tout comme à Bruxelles à l'UE, où les enfants ont mélangé la terre au bâtiment de l'UE, maintenant Lazare Eloundou a aidé à mélanger la terre. Hilde, merci.
Nous lui avons remis notre Manifeste pour la Terre : https://wheelbarrow-walk.com/wp-content/uploads/Manifest-Paris-UNESCO_LR.pdf
et les voeux envoyés pour la Terre des centaines de personnes : https://wheelbarrow-walk.com/wp-content/uploads/boekje-a4-UNESCO_LR.pdf

Ensuite, bien sûr avec les deux brouettes, nous avons bu une bière sur une terrasse à Paris.


Geschreven door

Al 8 reacties bij dit reisverslag

Wat een mooie ontvangst. Ontroerend! Het is gelukt! 🍀

Noelle 2022-06-08 18:48:18

Prachtig slot van een inspirerende tocht! Ben benieuwd wat hier allemaal uit voortvloeit!!

Friso 2022-06-08 20:24:18

Wat een inspirerende krui-tocht om te volgen: reisdoel bereikt! 🌍🙏

marlies 2022-06-09 10:05:30

Met Pasen logeerden we in het Veerhuis en hoorden over de krui-tocht die aanstaande was. We hebben genoten van de positieve verhalen en ervaringen op de reis van Varik naar Parijs. Een mooi tegenhanger tov al het negatieve nieuws. Mooi dat het doel bereikt is.

Wim en Caroline Geelhoed 2022-06-09 18:52:04

Ik ben super trots op jou! En ik zal nog vaak terug denken aan je mooie blogs!

Edith 2022-06-09 19:05:57

Henri, ben super trots op je. Was blij om erbij te horen. Blijf je volgen in de " aarde" . Volgende kruiwagentocht naar New york, of gewoon Ophemert om bij Kasparo the wheelbarow song te doen. Mooie missie met veel support en gevolg. groetjes Norbert en Ineke

Norbert Simons 2022-06-09 23:38:40

Haha, ja Norbert, laten we de Wheel Barrow Song eens in Ophemert spelen!! Als er een reünie komt, wandelen we gewoon van Het Veerhuis naar hier en maken een feestje rond de grote vuurplaats aan het water... Keep on walking! Kaspadre

Kasper 2022-06-10 00:14:29

Het is volbracht. Voor dit jaar toch alvast... Proficiat, Henry!

Zwervende Eik 2022-06-10 01:19:38
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.