Dag 29 - 20 mei Saint Quentin

Frankrijk, Saint-Quentin

English and Français translation below (via Google)

Prive eigendom
Vandaag viel mijn oog op het bord prive eigendom. Die was ik onderweg al vaker tegen gekomen.
In gedachte ging ik naar de geboorte van een mens. Iedereen krijgt dan gratis het licht van de zon en de lucht die we in ademen, maar voor de grond moet je betalen. Of als je geluk hebt erf je het. Ieder mens zou bij geboorte zo'n 1,75 hectare mogen ontvangen. Reken maar uit: de Aarde is 14 miljard hectare en er zijn nu zo'n 8 miljard mensen.
Een van de stops op de route vandaag was een bushokje bij de Mairie (gemeentehuis) van Fonsomme. Het bushokje kwam goed uit want het regende.
Je ziet op de foto twee vlaggen: de Franse en de Europese vlag.
En dan weer de vraag: wat is prive eigendom? Het is een perceel/gebied dat van iemand is. Maar is het tegelijk ook van de Staat, die het voor jou beschermt of is het van de Europese Unie die de NATO vraagt het te beschermen.
Vanuit de kruiwagen komen andere beelden in mij op. Ik ben twee keer kruiend de grens over gestoken en zie dan buren naast elkaar wonen. Zouden die het gebruik van de Aarde ook met elkaar kunnen regelen? Zouden we ook van eigendom naar samengebruik kunnen overstappen?
Hebben we ooit wel les gehad in samenwerken? Op school leer je hoe je het beste uit jezelf kunt halen; prima natuurlijk. Een grotere potentie ligt in het samenwerken. Laat 100 mensen het aantal knikkers in een vaas inschatten en het gezamenlijke gemiddelde komt bijzonder dicht bij het juiste antwoord.
En zo werkt de hele natuur. Het is een ultiem systeem van in samenwerkende organismen; bekend onder de naam biodiversiteit.
Aanstaande zondag is het de internationale dag van de Biodiversiteit. Ik zou zeggen: ga eens over de heg van jouw tuin in gesprek met de buurman/vrouw om met meerdere buren een stukje van ieders tuin samen te voegen tot een hofje.

We eindigen de dag in Sain Quentin in een jeugdherberg.

ENGLISH
Private ownership
Today my eye fell on the private property sign. I had come across it several times along the way.
In my mind I went to the birth of a human being. Everyone then gets the light of the sun and the air we breathe for free, but you have to pay for the ground. Or if you're lucky you'll inherit it. Each person should receive about 1.75 hectares at birth. Do the math: the Earth is 14 billion hectares and there are now about 8 billion people.
One of the stops on the route today was a bus shelter at the Mairie (town hall) of Fonsomme. The bus shelter was convenient because it was raining.
In the photo you see two flags: the French and the European flag.
And then again the question: what is private property? It is a plot/area that belongs to someone. But is it also the State that protects it for you or is it the European Union that asks NATO to protect it.
From the wheelbarrow other images come to mind. I crossed the border twice and saw neighbors living next to each other. Could they also regulate the use of the Earth with each other? Could we also switch from ownership to shared use?
Have we ever been taught how to work together? At school you learn how to get the best out of yourself; fine of course. Greater potential lies in collaboration. Have 100 people estimate the number of marbles in a vase and the combined average will be very close to the correct answer.
And that's how all nature works. It is an ultimate system of cooperating organisms; known as biodiversity.
This Sunday is International Biodiversity Day. I would say: go over the hedge of your garden and have a conversation with the neighbor to combine a piece of everyone's garden with several neighbors into a courtyard.

We end the day in Sain Quentin in a youth hostel.

FRANÇAIS
Propriété privée
Aujourd'hui, mon regard est tombé sur le panneau de la propriété privée. Je l'avais croisé plusieurs fois en cours de route.
Dans mon esprit, je suis allé à la naissance d'un être humain. Tout le monde reçoit alors gratuitement la lumière du soleil et l'air que nous respirons, mais il faut payer pour le sol. Ou si vous êtes chanceux, vous en hériterez. Chaque personne devrait recevoir environ 1,75 hectare à la naissance. Faites le calcul : la Terre fait 14 milliards d'hectares et il y a maintenant environ 8 milliards d'habitants.
L'un des arrêts du parcours aujourd'hui était un abribus à la Mairie de Fonsomme. L'abribus était pratique car il pleuvait.
Sur la photo, vous voyez deux drapeaux : le drapeau français et le drapeau européen.
Et puis encore la question : qu'est-ce que la propriété privée ? C'est une parcelle/zone qui appartient à quelqu'un. Mais est-ce aussi l'État qui le protège pour vous ou est-ce l'Union européenne qui demande à l'OTAN de le protéger.
De la brouette d'autres images me viennent à l'esprit. J'ai traversé la frontière deux fois et j'ai vu des voisins vivre côte à côte. Pourraient-ils également réglementer l'utilisation de la Terre entre eux ? Pourrions-nous également passer de la propriété à l'utilisation partagée ?
Avons-nous déjà appris à travailler ensemble ? À l'école, vous apprenez à tirer le meilleur de vous-même. bien bien sûr. Un plus grand potentiel réside dans la collaboration. Demandez à 100 personnes d'estimer le nombre de billes dans un vase et la moyenne combinée sera très proche de la bonne réponse.
Et c'est ainsi que fonctionne toute la nature. C'est un système ultime d'organismes coopérants ; connue sous le nom de biodiversité.
Ce dimanche, c'est la journée internationale de la biodiversité. Je dirais : passez par-dessus la haie de votre jardin et discutez avec le voisin pour combiner un morceau du jardin de tout le monde avec plusieurs voisins dans une cour.

Nous terminons la journée à Sain Quentin dans une auberge de jeunesse.


Geschreven door

Al 4 reacties bij dit reisverslag

"Om de wereld te redden moet de mens allereerst afscheid nemen van het idee dat ze de onze is". Citaat van Ursula K. Le Guin, vertaler van de Tao Te Ching. Wie ergens logeert, laat de logeerkamer netjes achter. Met geleende spullen zijn we vaak voorzichtiger dan met onze eigen spullen. Zo, stelt de oude Chinese wijsheid van de Tao Te Ching, zouden we ook met de aarde om kunnen gaan......

C. 2022-05-20 21:04:01

Interessante gedachte.... zijn wij in staat om onze grenzen los te laten en wat zou dat ons brengen? Als je dat doet leven we dan in vrijheid en/of overschrijden we de beperkte gedachte van de ander (regelgeving of persoonlijke waarden)? De aarde is aan ons toegevallen, laten we dankbaar zijn voor alles wat ze ons schenkt en daar rekening mee houden. Ze heeft al veel gegeven en wij, de mensen, hebben al teveel genomen. Ik wens jullie vandaag een mooie wandelkruidag

Paul B. 2022-05-21 09:05:58

Nice Poncho Henry 😉

Paul B. 2022-05-21 09:07:38

💡 Stof tot nadenken over 'eigendom' en samengebruik... dank je Henry.

Marlies 2022-05-21 10:16:55
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.