Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Pindat. Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je van Pindat gebruik maakt. Aanmelden bij Pindat betekent dat je onderstaande voorwaarden accepteert. Maak daarom geen gebruik van Pindat als je de voorwaarden niet accepteert. Deze algemene voorwaarden kunnen regelmatig worden aangepast, zonder dat Pindat de gebruikers daarvan in kennis stelt. De meest actuele algemene voorwaarden zijn in te zien op de website Pindat.com of op Pindat domeinen met een andere extensie.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en diensten van Pindat.

Definities:

Pindat: is een product van Ron Gerrits. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn van hem.

Gebruiker: een ieder die gebruik maakt van Pindat. Dit kan door aanmelden voor een eigen account, door het lezen en plaatsen van reacties of alleen het bezoeken en bekijken van Pindat.

1. Inhoud website

Alle informatie op Pindat (berichten, reacties en geplaatst beeldmateriaal) is afkomstig van derden. Pindat heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van deze informatie. Pindat draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van geplaatste berichten, reacties en beeldmateriaal.

2. Account gegevens

2.1 Om je eigen reisdagboek op Pindat bij te kunnen houden, moet je een eigen account aanmaken. Pindat kan naar eigen inzicht bepalen of er wel of geen account zal worden verstrekt.
2.2 De gebruiker van Pindat zal zich alleen aanmelden met naar waarheid ingevulde en correcte gegevens. De gebruiker stemt ermee in dat Pindat deze gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van zijn of haar persoonlijke account.

3. Gedragscode

3.1 De gebruiker dient andere gebruikers niet te hinderen of te beperken in het gebruik van de diensten die Pindat aanbiedt.
3.2 De gebruiker dient geen onrechtmatige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, grievende, obscene, rasistische, vulgaire en / of pornografische informatie te plaatsen, direct op Pindat of bereikbaar via een hyperlink. Dit is inclusief informatie die leidt tot of aanleiding geeft tot misdrijven of overtreding van de plaatselijk geldende wetten.
3.3 De gebruiker dient Pindat niet te gebruiken met het doel om politieke en/of religieuze boodschappen te verkondigen, of voor het verspreiden van meningen over politieke en religieuze zaken.
3.4 De gebruiker dient geen informatie of ander materiaal op Pindat te plaatsen dat inbreuk doet op rechten van anderen. Dit is inclusief inbreuk op privacy of het intelectuele eigendom zonder nadrukkelijke toestemming van de eigenaar voor het betreffende materiaal.
3.5 De gebruiker dient geen materiaal op Pindat te plaatsen dat virussen of andere schadelijke software bevat.
3.6 De gebruiker dient geen advertenties of andere commerciƫle boodschappen te plaatsen.
3.7 De gebruiker dient anderen niet aan te zetten tot het meedoen aan illegale activiteiten of het lid worden van een illegale organisatie.
3.8 De gebruiker dient Pindat niet te gebruiken voor het verzamelen van persoonsgegevens van anderen overeenkomstig de privacyvoorwaarden die Pindat stelt.
3.9 De gebruiker dient Pindat niet te gebruiken met als hoofddoel het inzamelen van giften of het werven van leden voor een organisatie.

Pindat bepaalt uiteindelijk welke informatie, geplaatst op, dan wel verstuurd vanaf of ontvangen op de website, in strijd is met bovenstaande gedragscode.

Het definitieve oordeel over wat wel en niet is toegestaan op de website van Pindat ligt te allen tijde bij Pindat.

4. Uitsluiting

4.1 Pindat behoudt zich het recht voor om gebruikers uit te sluiten van elk verder gebruik van de website en diensten van Pindat indien de gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden.
4.2 Pindat behoudt zich het recht voor om accounts, berichten, locaties, foto's, video's en reacties te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder waarschuwing te wijzigen of te verwijderen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De gebruiker erkent en stemt ermee in dat Pindat bestanden bevat (teksten, merken, logo's, vormgeving, programmatuur en overige materialen) die eigendom zijn van Pindat en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien. Teksten en beeldmateriaal geplaatst door de gebruiker uitgezonderd.
5.2 Door het plaatsen van teksten en foto's op Pindat geeft de gebruiker Pindat toestemming tot gebruik, reproduceren, aanpassen en publiceren van deze content op de website van Pindat.
5.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.
5.4 Het is niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en /of te verveelvoudigen anders dan door het aanmelden als nieuwe gebruiker.

6. Garantie

Pindat garandeert niet:

6.1 Dat teksten van gebruikers en de reacties daarop juist, accuraat en volledig zijn.
6.2 Dat de website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten.
6.3 Dat er bij een onderbreking geen verlies van informatie zal optreden. Pindat is niet verplicht back-ups bij te houden van de informatie die de gebruiker op de website plaatst.
6.4 Dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.
6.5 Dat de kwaliteit en resolutie van geplaatste foto's intact blijven. Pindat fungeert niet als een opslagruimte voor zulke media. Beeldmateriaal wordt gecomprimeerd op de servers van Pindat opgeslagen.

Pindat spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

7. Aansprakelijkheid

Pindat is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Pindat of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en / of enige aanverwante dienstverlening van Pindat.

8. Privacy

We zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw toestemming. Pindat levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers, alleen indien daar naar ons oordeel reden toe is.

9. Diversen

9.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
9.2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortkomende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de krachtens de wet aangewezen rechter.
9.3 Pindat heeft het recht deze algemene voorwaaden te allen tijde te wijzigen en aan te passen. Door aanmelden voor en / of het gebruik van de website van Pindat accepteert de gebruiker de meest recente voorwaarden die op de website van Pindat beschikbaar zijn.

Algemene voorwaarden Pindat 22-10-2015