Dag 21 - 12 mei Framerie

België, Frameries

English and French - below (via Google translate)

Van Gogh en Sparkoh
Twee hoogtepunten van de dag.
1. We waren in het Maison Van Gogh waar hij een tijdje gewoond heeft. Natuur, kunst en spiritualiteit stonden centraal in het leven van Vincent van Gogh. "Ik hou van de Aarde", is een van zijn uitspraken. In landschappen verbeeldde Van Gogh ideeën over natuurkrachten, kosmische energie en de nietigheid van de mens tegenover de natuur. Bijzonder in dit verband was dat hij ook een tijdje dominee is geweest. Zijn gaven met kunst uitdrukken bleek uiteindelijk toch meer de weg, die hij moest gaan. Van Gogh zag ook de armoede in dit gebied en de erbarmelijke omstandigheden in de mijnbouw.

2. Uit de as van deze mijnbouw is een omvangrijk museum " Sparkoh" herrezen met aandacht voor wetenschap, natuur en biodiversiteit. Daar kun je wel een dag rond kijken en vooral ook ervaren. Mijn favoriete symbool voor de biodiversiteit op deze Krui-tocht is de regenworm, die je door het glas heen actief aan het werk kunt zien.
Het wordt veel bezocht door schoolkinderen. Zie ook: https://sparkoh.be/en/exposition/the-biodiversity-garden/

Ook uit de tuinen van Sparkoh hebben we een eetlepel aarde meegenomen en een 100 euro briefje geplant.
Sarah, dank voor de rondleiding.

Vandaag gaan we twee grenzen over. De grens België - Frankrijk en de grens van de helft van deze Krui-tocht.
Ik zie uit naar de 2e helft.

ENGLISH
Van Gogh and Sparkoh
Two highlights of the day.
1. We were at the Maison Van Gogh where he lived for a while. Nature, art and spirituality were central to Vincent van Gogh's life. "I love the Earth", is one of his statements. In landscapes, Van Gogh depicted ideas about natural forces, cosmic energy and the insignificance of man in relation to nature. What was special in this regard was that he was also a pastor for a while. Expressing his gifts through art eventually turned out to be more the way he had to go. Van Gogh also saw the poverty in this area and the appalling conditions in the mining industry.

2. An extensive museum "Sparkoh" has arisen from the ashes of this mining industry, with a focus on science, nature and biodiversity. You can look around there for a day and especially experience it. My favorite symbol for biodiversity on this Krui tour is the earthworm, which you can see actively at work through the glass.
It is much visited by school children. See also: https://sparkoh.be/en/exposition/the-biodiversity-garden/

We also took a tablespoon of soil from Sparkoh's gardens and planted a 100 euro note.
Sarah, thanks for the tour.

Today we cross two borders. The border Belgium - France and the border of half of this Krui tour.
I'm looking forward to the second half.

FRANÇAIS
Van Gogh et Sparkoh
Deux temps forts de la journée.
1. Nous étions à la Maison Van Gogh où il a vécu un moment. La nature, l'art et la spiritualité étaient au cœur de la vie de Vincent van Gogh. "J'aime la Terre", est l'une de ses déclarations. Dans les paysages, Van Gogh a représenté des idées sur les forces naturelles, l'énergie cosmique et l'insignifiance de l'homme par rapport à la nature. Ce qui était spécial à cet égard, c'est qu'il a également été pasteur pendant un certain temps. Exprimer ses dons à travers l'art s'est finalement avéré être plus la voie qu'il devait suivre. Van Gogh a également vu la pauvreté dans ce domaine et les conditions épouvantables dans l'industrie minière.

2. Un vaste musée "Sparkoh" est né des cendres de cette industrie minière, avec un accent sur la science, la nature et la biodiversité. Vous pouvez y faire un tour pendant une journée et surtout en faire l'expérience. Mon symbole préféré pour la biodiversité lors de cette visite de Krui est le ver de terre, que vous pouvez voir activement au travail à travers le verre.
Il est très fréquenté par les écoliers. Voir aussi : https://sparkoh.be/en/exposition/the-biodiversity-garden/

Nous avons également pris une cuillère à soupe de terre des jardins de Sparkoh et y avons planté un billet de 100 euros.
Sarah, merci pour la visite.

Aujourd'hui, nous traversons deux frontières. La frontière Belgique - France et la frontière de la moitié de ce circuit Krui.
J'attends la deuxième mi-temps avec impatience.


Geschreven door

Al 1 reacties bij dit reisverslag

Prachtig! Wist je dat ik in hetzelfde dorp geboren ben als Vincent van Gogh 🔆

Ronald Havermans 2022-05-12 22:42:13
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.