Dag 6 - 27 april Hoogstraten.

België, Wortel

English and French - below (via Google translate)

Om 9.15 werd de kruiwagen weer van stal gehaald voor de lange tocht naar Hoogstraten, met tussenstop in Baarle Hertog.
Daar kwamen we bij een bio-bloemen kwekerij - zie dit filmpje: https://youtu.be/N73FKDe4aDU

Door Baarle Hertog en Baarle Nassau lopend werd duidelijk hoe bijzonder het kan gaan met eigendom en landsgrenzen. Een foto laat zien hoe een landsgrens door een huis heen loopt. We hoorde dat in de Corona tijd er situaties waren dat winkels aan de ene kant van de straat dicht moesten blijven en aan de andere kan gewoon open waren.
In de loop van de middag kwamen we aan bij de Wortel kolonie bij de Widar organisatie.
In het landschap van de opvang voor personen met een handicap neemt Widar een aparte plaats in. Medewerkers met hun families wonen in de voorziening en vormen samen met de opgenomen personen met een handicap een woongemeenschap. Zeer veel aandacht wordt besteed aan de werkplaatsen. Daar vinden de bewoners overdag een zinvolle activiteit. Het geheel noemen wij een ‘Dorpsgemeenschap’. Dat is een grote biodynamische zorgboerderij, Zomercafé Den Bayard is een initiatief met een sociaal-maatschappelijke opdracht. Personen met een handicap – die leven in dorpsgemeenschap WIDAR – baten het café uit onder begeleiding van een medewerker. Dit team gaat de uitdaging aan om service en kwaliteit te bieden.
Op de foto sta ik met Dirk Govaerts directeur van Widar. We hebben een video opgenomen, die nog ge-edit moet worden. Het zal op 8 mei getoond worden op hun feest om te vieren dat zij op de werelderfgoedlijst staan.
Een eetlepel aarde van hun tuin gaat mee naar Parijs.
We krijgen net een persoonlijk bericht van het hoofd (Lazare Eloundou) van de Werelderfgoedlijst in de UNESCO, dat we op 5 juni ontvangen worden door hem. Dit is hoogst bijzonder, omdat het eerste pinksterdag (tevens Wereld Milieu dag) en een afspraak maken met hem sowieso een uitdaging is.
We eindigen de dag met onze kruiwagen op stal bij de andere kruiwagens

Luister ook naar de podcasts die ik maak: https://wheelbarrow-walk.com/podcast/

Lees een dagelijks kunstwerkje van Dichter voor de Aarde Jan Kleefstra op onze website: https://wheelbarrow-walk.com/dichter-van-de-aarde


ENGLISH
At 9.15 am the wheelbarrow was taken out of the shed again for the long journey to Hoogstraten, with a stop in Baarle Hertog.
There we came to an organic flower nursery - see the video

Walking through Baarle Hertog and Baarle Nassau it became clear how special things can be with property and national borders. A photo shows a country border running through a house. We heard that in the Corona time there were situations that shops on one side of the street had to remain closed and on the other side were open.
In the course of the afternoon we arrived at the Root colony at the Widar organization.
Widar occupies a special place in the landscape of reception for people with disabilities. Employees with their families live in the facility and form a residential community together with the admitted persons with disabilities. A lot of attention is paid to the workshops. During the day, residents find a meaningful activity there. We call the whole a 'Village Community'. This is a large biodynamic care farm. Zomercafé Den Bayard is an initiative with a social mission. Disabled people – who live in the WIDAR village community – run the cafe under the supervision of an employee. This team takes on the challenge of offering service and quality.
In the photo I am with Dirk Govaerts director of Widar. We have recorded a video that still needs to be edited. It will be displayed on May 8 at their party to celebrate their World Heritage status.
A tablespoon of soil from their garden goes to Paris.
We have just received a personal message from the head (Lazare Eloundou) of the World Heritage List in UNESCO, that we will be received by him on June 5th. This is very special, because the first day of Pentecost (also World Environment Day) and making an appointment with him is a challenge anyway.
We end the day with our wheelbarrow in the stable with the other wheelbarrow

FRANÇAIS
À 9 h 15, la brouette a de nouveau été sortie du hangar pour le long voyage vers Hoogstraten, avec un arrêt à Baarle Hertog.
Là, nous sommes arrivés dans une pépinière de fleurs bio - voir cette vidéo

En parcourant Baarle Hertog et Baarle Nassau, il est devenu clair à quel point les choses peuvent être spéciales avec la propriété et les frontières nationales. Une photo montre une frontière de pays traversant une maison. Nous avons entendu dire qu'à l'époque de Corona, il y avait des situations où les magasins d'un côté de la rue devaient rester fermés et de l'autre côté étaient ouverts.
Dans le courant de l'après-midi nous arrivons à la colonie Root de l'organisation Widar.
Widar occupe une place particulière dans le paysage de l'accueil des personnes handicapées. Les employés et leurs familles vivent dans l'établissement et forment une communauté résidentielle avec les personnes handicapées admises. Une grande attention est portée aux ateliers. En journée, les résidents y trouvent une activité valorisante. Nous appelons l'ensemble une 'Communauté Villageoise'. Il s'agit d'une grande ferme de soins biodynamiques Zomercafé Den Bayard est une initiative à vocation sociale. Des personnes handicapées – qui vivent dans la communauté villageoise de WIDAR – gèrent le café sous la supervision d'un employé. Cette équipe relève le défi d'offrir du service et de la qualité.
Sur la photo, je suis avec Dirk Govaerts directeur de Widar. Nous avons enregistré une vidéo qui doit encore être éditée. Il sera affiché le 8 mai lors de leur fête pour célébrer leur statut de patrimoine mondial.
Une cuillère à soupe de terre de leur jardin va à Paris.
Nous venons de recevoir un message personnel du responsable (Lazare Eloundou) de la Liste du patrimoine mondial à l'UNESCO, que nous serons reçus par lui le 5 juin. C'est très spécial, car le premier jour de la Pentecôte (également Journée mondiale de l'environnement) et prendre rendez-vous avec lui est de toute façon un défi.
On termine la journée avec notre brouette dans l'écurie avec les autres brouettes
Geschreven door

Al 4 reacties bij dit reisverslag

Dat is tegelijk ook het heerlijke aan Baarle-Hertog/Nassau: ze SPELEN met de grenzen... Er staat geen link naar een filmpje - dat missen we dus wel! ;-)

Zwervende Eik 2022-04-27 23:46:45

Ik geniet van de verhalen, foto's en filmpjes Henry. Je loopt van de ene mooie dag naar de andere! En goed nieuws vanuit UNESCO, mooi!

Henriëtte 2022-04-28 08:09:10

Aha! Alles is flink bijgewerkt! Nu wél 't filmpje - in drievoud (wegens de drie links in je tekst), dat is zeker om 't goed te maken? :-D Ik zie je over enkele uurtjes wel aankomen! Lekker weer om te wandelen...

Zwervende Eik 2022-04-28 11:33:19

Wat is Widar een bijzondere woongemeenschap, zeg! En een mooi bericht voor 5 juni 👍.

Jeanne-Marie 2022-04-30 14:54:59
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.