Dag 32 - 23 mei Guiscard

Frankrijk, Guiscard

English and Français translation below (via Google)

Klimaat en grond eigendom
De Krui-tocht gaat over zorg voor de Aarde en het niet meer handelen in grond. Het klimaat heeft er veel baat bij. Komen we net aan in Guiscard staat er bij binnenkomst dit grote bord. De verschillende gemeenten en de regio hebben de Krui-tocht aangegrepen om op 24 en 25 mei mee te lopen met ook een 100-tal kinderen. Ze hebben er serieus werk van gemaakt. Ik kan alleen maar dankbaar zijn.

Het belang van grondeigendom voor het klimaat laat zich zien aan de hand van een voorbeeld uit mijn nabije omgeving. Een biologisch dynamische tuinder had 22 hectare grond waarvan hij 17 hectare pachtte. De pacht was laag (zo'n 400 euro per HA), hetgeen hem ruimte gaf te investeren in tijd en geld om zijn bedrijf te voeren, zoals hij zich dat wenste in het belang van de natuur. De eigenaar van de grond (een stichting) vond dat zij de pachtprijs moesten verhogen naar 1700 euro per HA, omdat het dan conform de marktprijs was.
Hij is toen gestopt met die 17 HA en de nieuwe tuinder heeft vervolgens alle bomen gerooid en er nieuwen gepland, zodat hij efficiënter kon oogsten en ziektes kon gaan bestrijden. Het spuiten zagen we ook onderweg en konden aan het bietenblad zien dat zij er ook onder leden. Het spuiten was bedoeld voor verwijderen van onkruid; dat was er dan ook niet te zien. Met de Krui-tocht vragen we aandacht voor nieuw denken over de markteconomie; een economie die ook ecologie waardeert. Waarderen in liefde en zorg voor de Aarde. Naast de boekhouder die de balans op orde houdt is er ook de Aarde met een balans in biodiversiteit en klimaat.
Het planten van een 100 euro biljet met zaad is een symbolische actie die we op elke plek uitvoeren.

De fotos' zijn meest van de permacultuur tuin waar we aankwamen en na de rondleiding samen pizza's gemaakt rechtstreeks vanuit de tuin. Ook de burgemeester was er en deed mee.
Op naar twee bijzondere dagen van 24 en 25 mei.

ENGLISH
Climate and land ownership
The Wheelbarrow Walk is about caring for the Earth and not trading in soil anymore. The climate benefits a lot from it. When we just arrive in Guiscard, there is this large sign upon entering. The various municipalities and the region have seized the opportunity to join the Wheelbarrow Walk on 24 and 25 May, together with about 100 children. They have taken it seriously. I can only be grateful.

The importance of land ownership for the climate is illustrated by an example from my close environment. A biodynamic horticulturist had 22 hectares of land, 17 hectares of which he leased. The rent was low (about 400 euros per HA), which gave him room to invest in time and money to run his business, as he wished in the interest of nature. The owner of the land (a foundation) thought that they should increase the lease price to 1700 euros per HA, because it would then be in line with the market price.
He then stopped using that 17 HA and the new horticulturist then felled all the trees and planted new ones, so that he could harvest more efficiently and fight diseases. We also saw the spraying on the way and could see from the beet leaves that they were also suffering. The spraying was for weed removal; that was not visible. With the Wheelbarrow Walk we draw attention to new thinking about the market economy; an economy that also values ​​ecology. Appreciate in love and care for the Earth. In addition to the accountant who keeps the balance in order, there is also the Earth with a balance in biodiversity and climate.
Planting a 100 euro note with seed is a symbolic action that we perform in every place.

Most of the photos are of the permaculture garden where we arrived and after the tour we made pizzas straight from the garden. The mayor was also there and participated.
On to two special days of 24 and 25 May.

FRANÇAIS
Climat et propriété foncière
La tournée Brouette consiste à prendre soin de la Terre et à ne plus faire de commerce de sol. Le climat en profite beaucoup. Quand on vient d'arriver à Guiscard, il y a ce grand panneau en entrant. Les différentes communes et la région ont saisi l'opportunité de se joindre à la tournée Brouette les 24 et 25 mai, avec une centaine d'enfants. Ils l'ont pris au sérieux. Je ne peux qu'être reconnaissant.

L'importance de la propriété foncière pour le climat est illustrée par un exemple tiré de mon environnement proche. Un horticulteur biologiquement dynamique possédait 22 hectares de terrain dont 17 hectares en fermage. Le loyer était faible (environ 400 euros par HA), ce qui lui permettait d'investir du temps et de l'argent pour gérer son entreprise, comme il le souhaitait dans l'intérêt de la nature. Le propriétaire du terrain (une fondation) a pensé qu'il devrait augmenter le prix du bail à 1700 euros par HA, car il serait alors en ligne avec le prix du marché.
Il a alors cessé d'utiliser ces 17 HA et le nouvel horticulteur a alors abattu tous les arbres et en a planté de nouveaux, afin qu'il puisse récolter plus efficacement et lutter contre les maladies. Nous avons également vu les pulvérisations sur le chemin et nous avons pu voir sur les feuilles de betterave qu'ils souffraient également. La pulvérisation était pour l'enlèvement des mauvaises herbes; cela ne se voyait pas. Avec la tournée Brouette, nous attirons l'attention sur une nouvelle réflexion sur l'économie de marché ; une économie qui valorise aussi l'écologie. Apprécier dans l'amour et prendre soin de la Terre. En plus du comptable qui tient l'équilibre en ordre, il y a aussi la Terre avec un équilibre en biodiversité et en climat.
Planter un billet de 100 euros avec des graines est une action symbolique que nous réalisons partout.

La plupart des photos sont du jardin de permaculture où nous sommes arrivés et après la visite nous avons fait des pizzas directement du jardin. Le maire était également présent et a participé.
Place aux deux journées spéciales des 24 et 25 mai.


Geschreven door

Al 1 reacties bij dit reisverslag

👍🏼👍🏼❤️

Myrian Wilson 2022-05-25 05:26:25
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.