Dag 44b - rustdag in Gascourt nabij Parijs

Frankrijk, Notre Dame Parijs

English and Français translation below (via Google)

De Bron
Als ondernemer heb ik me steeds afgevraagd hoe een bedrijf in balans met mensen, natuur en de Aarde optimaal kan functioneren. Wat is de bron van de Liefde voor jezelf, elkaar en de Aarde? Wat is de onderliggende heldere geest achter de woorden 'missie, visie en purpose?'
Ik noem het de Bron, zoals ook de natuur werkt. Een filmpje dat ik zojuist maakte van een bron die uit de Aarde voorkomt toont dit: https://youtu.be/iuvxUrFaz8I
Een rivier kan echter alleen stromen als de kringloop van water haar bron weer voedt via de regen zoals in bijgaand plaatje is weergegeven.

In mijn zoektocht van de afgelopen 30 jaar ontstond de UNO-box met het daaruit voortkomende Bronplan. We zien dat de Aarde wordt ontzien in de manier waarop we zaken doen. Een totaal andere kijk is nodig. Terug naar de Bron. Misschien moeten we even helemaal opnieuw beginnen.
Wat de UNO-box en het Bronplan is toont dit filmpje: https://youtu.be/ijLgwhGG1PE

Is het maken van een Bronplan dan de oplossing? Wellicht niet, ondanks het feit dat ik hiermee een lening bij de Triodos kon krijgen voor het Veerhuis. Wat we nodig hebben is een vurig (je zou kunnen zeggen pinkstervuur) verlangen om nieuwe wegen te vinden. Neem een eenvoudige zin als "Kosten gaan voor de baten uit". Een logische gedachte. De Aarde zou liever horen: "Relaties gaan voor de baten uit". De relatie met jezelf, de ander en de Aarde. En ik voeg er tegenwoordig aan toe: "Dan kun je ook niet meer failliet gaan". Mooi toch.
We keren dan terug naar de wijze waarop de Aarde / de natuur werkt. Alle levende wezens hebben hun bijdrage aan deze mooie Aarde en sterven op een bepaald moment. Dat geldt dan ook voor organisaties. Bij het proces van failliet gaan worden de geldbelangen zoveel mogelijk gediend. In geval van sterven zullen de vruchten van het bedrijf verdeeld of overgedragen worden in een gezamenlijk proces van financiers, bestuurders, medewerkers en klanten. Precies zoals de natuur werkt.
Het verkopen van je bedrijf past dan ook niet in dit Aarde-denken. Bij de oprichting van deelauto bedrijf Mywheels heb ik het statutair zo ingericht dat ik het niet kon verkopen. Waarom? Bij verkoop van een bedrijf is de overnemende partij er op gefocust het geïnvesteerde geld terug te verdienen en de aandeelhouderswaarde in stand te houden of te laten groeien. Ik zocht iemand die de passie en het verlangen had om een mooi bedrijf voort te zetten en verder te laten bloeien. Zoals het nu lijkt een geslaagde actie.

Welke boekhouding past bij dit denken? Kan / moet die ook anders?
De Balans drukt de waarde van een bedrijf uit. Dat is in geld. De Activa en Passiva moeten opgeteld hetzelfde zijn. Maar hoe druk je natuurwaarde uit? Of de passie van medewerkers, de inventiviteit van de ondernemer, de schoonheid van kunst / muziek?
Voor de Aarde wil ik me graag inspannen om de boekhouding van bedrijf in lijn te brengen met de boekhouding van de Aarde. Ik noem dit het "Waarden Venster". Voor het Veerhuis heb ik een oefening gedaan om de Balans in één kolom uit te drukken; een bedrijf is in 1-heid met de Aarde. Ja hoor, het kan echt om je vermogen en schulden in dezelfde kolom te zetten als je bezittingen.
Het Verlies & Winst overzicht wordt dan "Bijdrage & Beloning". De Bijdrage is wat je gepresteerd hebt, wat je verkocht hebt, wat je hebt bijgedragen aan de Aarde. De beloning kan natuurlijk in geld zijn. Denk echter ook aan ervaring van klanten, van verrijking van de natuur, van liefde voor de Aarde.

In wens de Aarde een mooie toekomst. Wandel op de Aarde. Zie haar verlangen onvoorwaardelijk te geven. Voel het zand door je vingers glijden.
Stap in een rivier die vanuit de bron net begonnen is aan een nieuw leven.
Ik wens ieder een aardig Pinksterweekend.

ENGLISH
The source
As an entrepreneur I have always wondered how a company can function optimally in balance with people, nature and the Earth. What is the source of the Love for yourself, each other and the Earth? What is the underlying clear mind behind the words 'mission, vision and purpose?'
I call it the Source, just as nature works. A video I just made from an Earth source shows the video.
However, a river can only flow if the cycle of water feeds its source again through the rain, as shown in the accompanying picture.

In my search of the past 30 years, the UNO box with the resulting Source Plan came into being. We see that the Earth is being spared in the way we do business. A completely different view is needed. Back to the Source. Maybe we should start all over again.
The video shows what the UNO box and the Source Plan are.

Is making a Resource Plan the solution? Maybe not, despite the fact that this allowed me to get a loan from the Triodos for the Veerhuis. What we need is a fervent (you might say Pentecostal fire) desire to find new ways. Take a simple sentence like "Costs outweigh benefits". A logical thought. Earth would rather hear: "Relationships come before benefits". The relationship with yourself, the other and the Earth. And I now add: "Then you can no longer go bankrupt". Nice is not it.
We then return to the way the Earth/nature works. All living beings have their contribution to this beautiful Earth and die at some point. That also applies to organisations. In the bankruptcy process, the financial interests are served as much as possible. In case of death, the fruits of the company will be divided or transferred in a joint process of financiers, directors, employees and customers. Exactly how nature works.
Selling your company therefore does not fit into this Earth-thinking. When I founded the car-sharing company Mywheels, I set it up in such a way that I couldn't sell it. Why? When a company is sold, the acquirer is focused on earning back the money invested and preserving or growing shareholder value. I was looking for someone who had the passion and desire to continue a great company and let it thrive. As it now seems a successful action.

Which bookkeeping fits this thinking? Can/should it be different?
The Balance Sheet expresses the value of a company. That's in money. The Assets and Liabilities must add up to be the same. But how do you express natural value? Or the passion of employees, the inventiveness of the entrepreneur, the beauty of art / music?
For the Earth, I would like to make an effort to align company accounting with Earth accounting. I call this the "Values ​​Window". For the Veerhuis I did an exercise to express the Balance in one column; a company is in unity with the Earth. Yes, it is really possible to put your assets and debts in the same column as your possessions.
The Loss & Profit overview then becomes "Contribution & Rewards". The Contribution is what you have accomplished, what you have sold, what you have contributed to the Earth. The reward can of course be in money. However, also think of customer experience, of enrichment of nature, of love for the Earth.

Wishing the Earth a bright future. Walk on the Earth. See her desire to give unconditionally. Feel the sand slip through your fingers.
Step into a river that has just begun a new life from its source.
I wish everyone a nice Pentecost weekend.

FRANÇAIS
La source
En tant qu'entrepreneur, je me suis toujours demandé comment une entreprise peut fonctionner de manière optimale en équilibre avec les gens, la nature et la Terre. Quelle est la source de l'Amour pour vous-même, les uns pour les autres et pour la Terre ? Quelle est la clarté d'esprit sous-jacente derrière les mots « mission, vision et objectif » ?
Je l'appelle la Source, tout comme la nature fonctionne. Une vidéo que je viens de faire à partir d'une source terrestre montre la vidéo.
Cependant, une rivière ne peut couler que si le cycle de l'eau alimente à nouveau sa source par la pluie, comme le montre l'image ci-jointe.

Au cours de mes recherches des 30 dernières années, la boîte UNO avec le plan source qui en a résulté a vu le jour. Nous voyons que la Terre est épargnée dans notre façon de faire des affaires. Une vue complètement différente est nécessaire. Retour à la Source. On devrait peut-être tout recommencer.
La vidéo montre ce que sont la boîte UNO et le plan source.

La création d'un plan de ressources est-elle la solution ? Peut être pas, même si cela m'a permis d'obtenir un prêt du Triodos pour le Veerhuis. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un désir fervent (vous pourriez dire du feu pentecôtiste) de trouver de nouvelles voies. Prenez une phrase simple comme "Les coûts l'emportent sur les avantages". Une pensée logique. La Terre entendrait plutôt : « Les relations passent avant les bénéfices ». La relation à soi, à l'autre et à la Terre. Et j'ajoute maintenant: "Alors vous ne pouvez plus faire faillite". Nice n'est-ce pas.
Nous revenons ensuite au fonctionnement de la Terre/nature. Tous les êtres vivants ont leur contribution à cette belle Terre et meurent à un moment donné. Cela s'applique également aux organisations. Dans le processus de faillite, les intérêts financiers sont servis autant que possible. En cas de décès, les fruits de la société seront divisés ou transférés dans un processus conjoint des financiers, administrateurs, employés et clients. Exactement comment la nature fonctionne.
La vente de votre entreprise ne rentre donc pas dans cette pensée terrestre. Lorsque j'ai fondé la société d'autopartage Mywheels, je l'ai mise en place de telle manière que je ne pouvais pas la vendre. Pourquoi? Lorsqu'une entreprise est vendue, l'acquéreur se concentre sur la récupération de l'argent investi et sur la préservation ou la croissance de la valeur actionnariale. Je cherchais quelqu'un qui avait la passion et le désir de continuer une grande entreprise et de la laisser prospérer. Comme il semble maintenant une action réussie.

Quelle comptabilité correspond à cette réflexion ? Peut/devrait-il en être autrement ?
Le bilan exprime la valeur d'une entreprise. C'est en argent. Les actifs et les passifs doivent s'additionner pour être les mêmes. Mais comment exprimer la valeur naturelle ? Ou la passion des employés, l'inventivité de l'entrepreneur, la beauté de l'art/de la musique ?
Pour la Terre, je voudrais faire un effort pour aligner la comptabilité des entreprises sur la comptabilité de la Terre. J'appelle cela la "fenêtre des valeurs". Pour le Veerhuis, j'ai fait un exercice pour exprimer la balance dans une colonne; une entreprise est en unité avec la Terre. Oui, il est tout à fait possible de mettre vos avoirs et dettes dans la même colonne que vos possessions.
L'aperçu des pertes et profits devient alors "Contribution et récompenses". La Contribution est ce que vous avez accompli, ce que vous avez vendu, ce que vous avez apporté à la Terre. La récompense peut bien sûr être en argent. Mais pensez aussi à l'expérience client, à l'enrichissement de la nature, à l'amour de la Terre.

Souhaitant à la Terre un avenir radieux. Marchez sur la Terre. Voyez son désir de donner sans condition. Sentez le sable glisser entre vos doigts.
Entrez dans une rivière qui vient de commencer une nouvelle vie depuis sa source.
Je souhaite à tous un bon week-end de Pentecôte.

Geschreven door

Al 4 reacties bij dit reisverslag

'We' zijn er bijna... Heel veel succes Henry, bij UNESCO!!! Hopelijk krijgt de Aarde dan ook de goede bescherming, die de Wereld-erfgoedlijst beoogt. Overigens: met de Economy for the Common Good-Balans worden de waardes die worden gecreëerd mooi in kaart gebracht. Dat is de Ware winst.

Jan Juffermans 2022-06-05 23:46:58

... en prachtig, je uitleg bij de Uno-box. Goed in beeld gebracht, ook!

Zwervende Eik 2022-06-06 09:57:46

Prachtige heldere tekst over (bedrijfs)economie. Opeens begin ik het te snappen, had ik maar op deze manier les gekregen vroeger op school. Maar het is nooit te laat om te leren, dank voor deze inspiratie! Succes morgen!

Friso 2022-06-06 12:12:06

In gedachten bij jullie! Laat het einddoel van vandaag een krachtige aanzwengelaar zijn voor deze, eigenlijk superlogische, beweging terug naar de bron. Ik steun dit! Bedankt Henry, voor je inspanningen voor het behoud van onze planeet. Prachtige tocht!

Noelle 2022-06-07 09:04:35
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.