Dag 7 - 28 april Lille

België, Lille

English and French - below (via Google translate)

"De Aarde kun je niet inpakken." . . . een uitspraak van een van de kinderen uit een schoolklasje dat ik vandaag tegenkwam. Ik vertelde dat de Aarde, net zoals lucht en de Zon, gratis zou moeten zijn. Dat je het als het ware cadeau krijgt bij geboorte; per nieuwgeborene bijna 2 hectare. Als kind denk je bij een cadeau al gauw aan inpakken. .
We kwamen langs de grootste gevangenis van België waar ik een podcast opgenomen heb met Evert van Harn. Evert is rentmeester van de Stichting Grond van Bestaan.
In het gesprek zochten we naar een antwoord op de vraag wie er eigenlijk gevangen zit, zie: https://wheelbarrow-walk.com/podcast/

Het laatste deel van de tocht liep ik alleen; ook heerlijk. Genieten van de natuur. De route was alsof je door een schilderij liep; in contact met de natuur, verwoord door voet stappen, kruiwagen wiel en vogelgezang. Zie : https://youtu.be/osAmMZH_fCo

Halverwege de tocht even tijd voor een 'tas' koffie. Ik stapte even in de rol van zuinige Hollander en ging in onderhandeling om de koffie gratis te krijgen. Ik bood aan dat zij een foto van de kruiwagen bij hun cafe konden maken, die promotie voor hun zaak kan opleveren. Nee hoor, geen kans. Ik moest de 2 euro betalen want . . . de koffie was al 'aangetikt' in de kassa.

De dag eindigde op Robur op Den Eik. Een journalist van de grootste krant van België (Gazet) wachtte ons met fotograaf op. Onaangekondigd kwamen de Burgemeester Marleen Peters en de Schepen (Wethouder) Luc De Bakker opdagen met een doosje grond van de gemeente. Luc stuurde al een foto waar hij zijn briefje van 100 zou gaan planten,

Robur op Den Eik is een soort kabouterhuisje. Sinds de zomer van 2015 rijst er langzaam maar zeker een uniek huisje op in het bos. Een helend plekje voor mensen die het nodig hebben in onze veeleisende wereld, in de eerste plaats mensen met burn-out. Een verbindend plekje waar je ook via activiteiten die met rust, natuur, genezing of creativiteit te maken hebben, opnieuw contact kunt maken met je diepste zelf en burn-out kunt helpen voorkomen.
Daarnaast zijn ook schrijvers en kunstenaars welkom op deze creatieve plek. Zij hebben met hun literaire, muzikale, visuele en plastische scheppingen een heel eigen helende inbreng in onze samenleving
De foto van de wereldkaart is een detailfoto van het huisje, dat vol zit met mooie detail elementen.

Luister ook naar mijn nieuwe podcast van vandaag of een van mijn vorige: https://wheelbarrow-walk.com/podcast/

Lees een dagelijks kunstwerkje van Dichter voor de Aarde Jan Kleefstra op onze website: https://wheelbarrow-walk.com/dichter-van-de-aarde

ENGLISH
"You can't pack the Earth." † † † a statement from one of the children in a school class that I came across today. I told you that the Earth, like air and the Sun, should be free. That you get it as a gift at birth; nearly 2 hectares per newborn. As a child, when you think of a gift, you often think of wrapping. †
We passed the largest prison in Belgium where I recorded a podcast with Evert van Harn. Evert is steward of the Land of Existence Foundation.
In the conversation we looked for an answer to the question of who is actually imprisoned, see the podcast.

The last part of the journey I walked alone; delicious too. Enjoying nature. The route was like walking through a painting; in contact with nature, expressed by footsteps, wheelbarrow and birdsong. See the video

Halfway through the trip, time for a 'cup' of coffee. I briefly assumed the role of frugal Dutchman and negotiated to get the coffee for free. I offered to let them take a picture of the wheelbarrow at their cafe, which could help promote their business. No, no chance. I had to pay the 2 euros because . † † the coffee was already 'tapped' in the till.

The day ended at Robur op den Eik. A journalist from the largest newspaper in Belgium (Gazet) was waiting for us with a photographer. The Mayor Marleen Peters and the Alderman Luc De Bakker showed up unannounced with a box of land from the municipality. Luc already sent a photo where he was going to plant his 100 note,

Robur op den Eik is a kind of gnome house. Since the summer of 2015, a unique house has slowly but surely risen in the forest. A healing place for people who need it in our demanding world, in the first place people with burnout. A connecting place where you can also reconnect with your deepest self through activities related to rest, nature, healing or creativity and help prevent burnout.
In addition, writers and artists are also welcome at this creative place. They have their own healing contribution to our society with their literary, musical, visual and plastic creations
The photo of the world map is a detail photo of the house, which is full of beautiful detail elements.

FRANÇAIS
"Vous ne pouvez pas emballer la Terre." une déclaration d'un des enfants d'une classe d'école que j'ai rencontrée aujourd'hui. Je vous ai dit que la Terre, comme l'air et le Soleil, devrait être libre. Que vous le receviez en cadeau à la naissance ; près de 2 hectares par nouveau-né. Enfant, quand on pense à un cadeau, on pense souvent à l'emballage.
Nous sommes passés devant la plus grande prison de Belgique où j'ai enregistré un podcast avec Evert van Harn. Evert est l'intendant de la Fondation Land of Existence.
Dans la conversation, nous avons cherché une réponse à la question de savoir qui est réellement emprisonné voir podcast

La dernière partie du voyage, j'ai marché seul; délicieux aussi. Profiter de la nature. L'itinéraire était comme marcher à travers un tableau; au contact de la nature, exprimé par les pas, la brouette et le chant des oiseaux. Voir le video

À mi-parcours, il est temps de prendre une « tasse » de café. J'ai brièvement assumé le rôle d'un Néerlandais frugal et j'ai négocié pour obtenir le café gratuitement. Je leur ai proposé de les laisser prendre une photo de la brouette dans leur café, ce qui pourrait aider à promouvoir leur entreprise. Non, aucune chance. J'ai dû payer les 2 euros parce que. le café était déjà « tapé » dans la caisse.

La journée s'est terminée à Robur op den Eik. Un journaliste du plus grand journal de Belgique (Gazet) nous attendait avec un photographe. La bourgmestre Marleen Peters et l'échevin Luc De Bakker se sont présentés à l'improviste avec une caisse de terrain de la commune. Luc a déjà envoyé une photo où il allait planter son billet de 100,

Robur op den Eik est une sorte de maison de gnome. Depuis l'été 2015, une maison unique s'est lentement mais sûrement élevée dans la forêt. Un lieu de ressourcement pour les personnes qui en ont besoin dans notre monde exigeant, en premier lieu les personnes en burn-out. Un lieu de connexion où vous pouvez également vous reconnecter à votre moi le plus profond à travers des activités liées au repos, à la nature, à la guérison ou à la créativité et aider à prévenir le burnout.
De plus, les écrivains et les artistes sont également les bienvenus dans ce lieu de création. Ils ont leur propre contribution curative à notre société avec leurs créations littéraires, musicales, visuelles et plastiques
La photo de la carte du monde est une photo détaillée de la maison, qui regorge de beaux éléments de détail.Geschreven door

Al 5 reacties bij dit reisverslag

De mooie inspirerende wandeldagen rijgen zich als parels aan een snoer aan elkaar! En ik loop, virtueel, elke dag achter je aan. GENIETEN! Dank je wel.

Nicole 2022-04-28 19:19:45

Ik geniet met je mee Henry! En ik tel de dagen af dat ik mag aanhaken. :) (De link naar het filmpje werkt bij mij niet, 'video is privé')

Henriëtte 2022-04-28 21:10:23

De geboorte, de Aarde, de Lucht, de Zon, het Water: Het is allemaal een geschenk. Je gaat het pas zien als je het door hebt en vaak zien kinderen het heel zuiver. Prachtig verwoord!

Frans-Willem 2022-04-28 22:02:40

Zo mooi de opname van de verstillende boswandeling… geluid van het wiel van de kruiwagen over de aarde vermengd met het gezang van de vogels 💚🌍🙏🏻

Jeanne 2022-04-30 00:06:57

Heel erg dankbaar voor wat je doet, Henry. Dankbaar dat ik erbij kon zijn op Den Eik en dat ik jullie een streepje op weg kon wandelen. Geniet ervan tot in Parijs, ik blijf je van hier volgen.

Anne Martine 2022-05-01 12:16:15
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.